Legjislacioni tatimor

Legjislacioni tatimor

përbëhet nga:
a) marrëveshjet ndërkombëtare, që Republika e Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Organet e qeverisjes vendore, apo institucione të tjera qendrore apo vendore nënshkruajnë me shtete të tjera, apo institucione qendrore apo vendore të atyre shteteve, me kusht që këto marrëveshje të jenë të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë;
b) ligjet tatimore specifike që rregullojnë administrimin e tatimeve dhe taksave qendrore dhe vendore, përfshirë legjislacionin lidhur me mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore;
c) aktet nënligjore, përfshirë vendimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe urdhrat e Ministrit të Financave, rregulloret dhe udhëzimet teknike të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, te miratuara ne mbështetje te ligjeve tatimore.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt | Ceshtje Kriminale | Ceshtje Penale

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: