Archive for the Ligji Pronave Category

Dënimi me gjobë

Posted in Ligji Pronave with tags on June 8, 2009 by sherbimejuridike

Dënimi me gjobë
(Ndryshuar paragrafi i III dhe IV, shtuar paragrafi i V, ndryshuar paragrafi i VII, me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 3)
Dënimi me gjobë konsiston në pagimin në favor të shtetit të një shume të hollash brenda kufijve të parashikuar në ligj.

  • Dënimi me gjobë jepet për personat që kryejnë krim ose kundërvajtje penale.
  • Për personat që kryejnë krim gjoba jepet nga 100 mijë gjer në 10 milionë lekë.
  • Për personat që kryejnë kundërvajtje penale, gjoba jepet nga 50 mijë gjer në 5 milionë lekë.

Për personat që kryejnë krime për motive të fitimit të pasurive ose të sigurimit të çdo lloj pëfitimi tjetër material, nëse dispozita penale parashikon vetëm dënim me burgim, gjykata mund të japë edhe dënim me gjobë nga 100 mijë gjer në 5 milionë lekë.
Dënimi me gjobë paguhet në afatin e caktuar në vendimin e gjykatës. Gjykata, duke marrë parasysh gjendjen ekonomike të të dënuarit, mund të lejojë që gjoba të paguhet me këste, duke caktuar këstet dhe afatin e pagimit të tyre.
Kur gjoba nuk paguhet në afatin e caktuar, gjykata vendos zëvendësimin e gjobës me burgim, duke llogaritur 5 mijë lekë për një ditë burgim.
Kur gjoba është dhënë për kryerjen e një krimi, zëvendësimi i saj me burgim nuk mund të kalojë tre vjet, ndërsa kur ajo është dhënë për kryerjen e një kundërvajtjeje penale, zëvendësimi nuk mund të kalojë një vit burgim, por gjithmonë pa kaluar maksimumin e dënimit me burgim që parashikon dispozita përkatëse.
Kur i dënuari si më sipër gjatë zbatimit të burgimit paguan gjobën, gjykata revokon vendimin, duke bërë llogaritjet sipas kriterit të paragrafit të 7 të këtij neni.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt | Ceshtje Kriminale | Ceshtje Penale

Advertisements

Afatet kohore

Posted in Ligji Pronave with tags , , on February 6, 2009 by sherbimejuridike

Neni 19
Afatet kohore

1. Subjektet e shpronësuara, për fitimin e të drejtave të parashikuara nga ky ligj, kanë të drejtë të paraqesin kërkesat e reja brenda 1 viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

2. Komisionet vendore për kthimin dhe kompensimin e pronave fillimisht njohin të drejtën e pronësisë dhe e kthejnë atë brenda 45 ditëve nga paraqitja e kërkesës. Vendimi për njohjen ose kthimin e pronës njoftohet publikisht. Pas kalimit të këtij afati, komisionet vendore, brenda 45 ditëve, kompensojnë pronën kur, sipas këtij ligji, është i pamundur kthimi i saj. Në rastet kur brenda këtij afati komisionet vendore e kanë të pamundur të vendosin, me vendim të arsyetuar, mund të shtyjnë afatin e dhënies së vendimit, por jo më shumë se 30 ditë.

3. Në rastet kur komisionet vendore nuk marrin vendim brenda afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, për çështjen vendos Komiteti Shtetëror i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave brenda 30 ditëve nga mbarimi i afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni.

4. Nëse vendimi i dhënë nga komisioni vendor ose Komiteti Shtetëror për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave nuk është ankimuar brenda afateve të parashikuara nga ky ligj, ai është titull ekzekutiv. Ngarkohen zyrat e përmbarimit për ekzekutimin e tij, sipas rregullave të parashikuara në Kodin e Procedurës Civile.

Kompetencat e komisioneve vendore

Posted in Ligji Pronave with tags , , , , on February 6, 2009 by sherbimejuridike

Neni 18

Kompetencat e komisioneve vendore për kthimin dhe kompensimin e pronave

1. Komisionet vendore për kthimin dhe kompensimin e pronave kanë këto kompetenca:

a) kontrollojnë vërtetësinë e dokumentacionit që paraqesin subjektet e shpronësuara dhe e ballafaqojnë atë me aktet ligjore, nënligjore ose vendimet penale, sipas nenit 2 të këtij ligji, që kanë shërbyer si bazë për shpronësimin, shtetëzimin, konfiskimin ose marrjen e padrejtë nga shteti të pronës;

b) verifikojnë dhe llogarisin detyrimet financiare që lindin për shtetin, subjektin e shpronësuar ose të tretët, sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj;

c) caktojnë ekspertë, të cilët ndihmojnë komisionin për anën teknike në procesin e njohjes, kthimit dhe kompensimit të pronave;

ç) u konfirmojnë të drejtën e pronësisë subjekteve të shpronësuara, duke lëshuar dokumentin përkatës për njohjen, masën dhe mënyrën e kthimit ose të kompensimit, sipas modelit të përcaktuar nga Komiteti Shtetëror i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave;

d) urdhërojnë institucionet që kanë në administrim pronën shtetërore ose publike të paraqesin dokumente ose të dhëna, të cilat ata i konsiderojnë të nevojshme;

dh) në përputhje me ligjin dhe në bazë të dokumentacionit, përcaktojnë rastet kur nuk përfitohet nga zbatimi i këtij ligji.

2. Vendimet e komisioneve vendore të kthimit dhe kompensimit te pronave duhet të jenë në formë të shkruar, të marra në mbledhjet e tij, të arsyetuara dhe të përmbajnë kërkesat e parashikuara në Kodin e e Procedurave Administrative.

3. Në përcaktimin e kthimit ose kompensimit të pronës, komisionet vendore bazohen në vërtetimin me shkrim të Zyrës së Regjistimit të Pasurive të Paluajtshme për gjendjen juridike të pronës së paluajtshme që do të kthehet apo pronës së paluajtshme ku do të kompensohet subjekti i shpronësuar. Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme i drejtohet kërkesa nga kryetari i komisionit vendor me shkrim dhe përpara marrjes së vendimit nga komisioni. Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme duhet të kthejë përgjigje me shkrim brenda 5 ditëve pune nga marrja e kërkesës dhe përgjigjja e saj depozitohet në dosjen përkatëse.

4. Nëse në përfundim të afatit ankimor, sipas këtij ligji, nuk është bërë ankim, komisionet duhet të dërgojnë një kopje origjinale të vendimit të tyre për njohjen, kthimin ose kompensimin e pronës së paluajtshme në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Përgjegjësia e bashkëpunëtorëve – Neni 27

Posted in Ligji Pronave with tags on December 2, 2008 by sherbimejuridike

Neni 27
Përgjegjësia e bashkëpunëtorëve

Organizatorët, shtytësit dhe ndihmësit kanë përgjegjësi si edhe ekzekutorët për veprën penale të kryer prej tyre.
Në caktimin e dënimit për bashkëpunëtorët, gjykata duhet të mbajë parasysh shkallën e pjesëmarrjes së secilit dhe rolin e luajtur në kryerjen e veprës penale.

_______________________________________________________________
Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt | Ceshtje Kriminale | Ceshtje Penale

Neni 26 – Bashkëpunëtorët

Posted in Ligji Pronave with tags on December 2, 2008 by sherbimejuridike

Neni 26
Bashkëpunëtorët
Bashkëpunëtorë për kryerjen e veprës penale quhen: organizatorët, ekzekutorët, shtytësit dhe ndihmësit.
Organizatorë quhen ata persona që organizojnë dhe drejtojnë veprimtarinë për kryerjen e veprës penale.
Ekzekutorë janë personat që kryejnë veprime të drejtëpërdrejta për realizimin e veprës penale.
Shtytës quhen personat që nxisin bashkëpunëtorët e tjerë për kryerjen e veprës penale.
Ndihmës quhen personat që me këshilla, udhëzime, dhënie mjetesh, largim të pengesave, dhënie të premtimit për fshehjen e bashkëpunëtorëve, të gjurmëve apo të sendeve që rrjedhin nga vepra penale, ndihmojnë për kryerjen e saj.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt | Ceshtje Kriminale | Ceshtje Penale

Autoritetet përgjegjëse

Posted in Ligji Pronave with tags , on September 9, 2008 by sherbimejuridike

Neni 4
Autoritetet përgjegjëse për trajtimin e të huajve

Sipas këtij ligji:


a) Autoriteti shtetëror qendror përgjegjës për trajtimin e të huajve është Departamenti për Kufirin dhe Migracionin, në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.


b) Autoriteti shtetëror përgjegjës, në nivel rajonal/vendor, për trajtimin e të huajve është Drejtoria Rajonale për Kufirin dhe Migracionin.


c) Autoriteti shtetëror qendror, përgjegjës për lëshimin e vizave, është Drejtoria Konsullore në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe përfaqësitë tona diplomatike, zyrat konsullore jashtë shtetit.


ç) Autoriteti shtetëror qendror, përgjegjës për trajtimin e marrëdhënieve të punësimit të të huajve në Shqipëri, është Drejtoria e Politikave të Migracionit në ministrinë e ngarkuar me çështjet e punësimit dhe çështjet sociale.


d) Autoriteti shtetëror përgjegjës, në nivel vendor, për punësimin e të huajve, është zyra përkatëse e punësimit.


dh) Autoriteti shtetëror qendror, përgjegjës për vlerësimin e përfitimit ekonomik të veprimtarisë së të vetëpunësuarit, si kusht për pajisjen e të huajit/së huajës me leje pune, është Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.


e) Autoriteti shtetëror qendror përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të integrimit social të të huajve, me qëndrim të ligjshëm në Republikën e Shqipërisë, janë Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt

Përkufizime

Posted in Ligji Pronave on September 9, 2008 by sherbimejuridike

Neni 3
Përkufizime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:


1. “Anëtarë të familjes” janë bashkëshorti/bashkëshortja, fëmijët nën 18 vjeç, fëmijët e birësuar ose në kujdestarinë e të huajit, fëmijët e bashkëshortit/bashkëshortes së tij/saj, prindërit e moshuar, në ngarkim të të huajit.


2. “Azilkërkues” është i huaji, që kërkon azil për njërën nga arsyet e parashikuara në ligjin nr.8432, datë 14.12.1998 “Për azilin”.


3. “Autoritete shtetërore përgjegjëse” janë organet shtetërore, si dhe çdo strukturë tjetër në varësi të tyre, të cilat ushtrojnë funksione në fushën e legjislacionit për të huajt, sipas kompetencave që u njeh ky ligj ose aktet nënligjore në zbatim të tij.


4. “Certifikatë e regjistrimit të punës” është dokumenti zyrtar, i miratuar nga autoriteti përkatës përgjegjës, i cili ka për qëllim të certifikojë ligjshmërinë e punës së të huajit në Republikën e Shqipërisë.


5. “Departamenti për Kufirin dhe Migracionin” është autoriteti përgjegjës në strukturën e Policisë së Shtetit, i cili ka kompetenca dhe detyra në fushën e trajtimit të të huajve.


6. “Dokument i vlefshëm udhëtimi” është dokumenti i lëshuar nga autoritetet e huaja kompetente dhe i njohur nga Republika e Shqipërisë ose çdo certifikatë apo dokument, në përputhje me një marrëveshje ose legjislacion ndërkombëtar, që vërteton identitetin dhe (ose) shtetësinë (statusin pa shtetësi) e mbajtësit, si dhe i jep të drejtë atij të udhëtojë jashtë shtetit.


7. “Drejtoria e Politikave të Migracionit” është autoriteti përgjegjës në strukturën e Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, që ka kompetenca dhe detyra në fushën e punësimit e të vetëpunësimit të të huajve.


8. “Garanci pasurore” është shuma e nevojshme financiare, që depozitohet nga vetë i huaji ose nga garanti për llogari të të huajit, me qëllim që të mbulohen shpenzimet e jetesës dhe pasojat e një dëmi, që mund të shkaktohet nga një veprim apo mosveprim i të huajit në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.


9. “Garant” është shtetasi shqiptar ose një rezident i huaj në Republikën e Shqipërisë, i cili deklarohet, nëpërmjet një dokumenti ligjor, se merr përsipër përgjegjësitë për qëndrimin dhe largimin e të huajit në/nga Republika e Shqipërisë, sipas dispozitave ligjore në fuqi.


10. “I huaj” është çdo person, me ose pa shtetësi, i cili, sipas legjislacionit shqiptar, nuk është shtetas shqiptar.


1l. “I mitur i pashoqëruar” është i mituri nën 18 vjeç, i cili ka ardhur në Shqipëri i pashoqëruar nga prindërit ose kujdestari i vet ligjor apo nga ndonjë anëtar tjetër i familjes.


12. “Informacion i rremë” është çdo lloj informacioni, që nuk është i vërtetë dhe i saktë.


13. “Kërkesë për azil” është çdo deklaratë (me gojë, me shkrim ose me gjeste) e një të huaji, përmes së cilës ai kërkon mbrojtje në Republikën e Shqipërisë.


14. “Leje pune” është autorizimi i lëshuar nga autoriteti shtetëror përgjegjës një të huaji, për qëllime biznesi, për t’u punësuar, vetëpunësuar ose për formim profesional.


15. “Leje qëndrimi” është leja e lëshuar nga autoritetet kompetente, e cila lejon të huajin të qëndrojë në Republikën e Shqipërisë.


16. “Leje qëndrimi për efekt studimi” është leja e lëshuar nga autoriteti shtetëror kompetent një të huaji, për qëllim arsimimi ose studimi në një institucion arsimor publik apo privat, i regjistruar sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.


17. “Pasaportë për të huajt” është dokument udhëtimi, i lëshuar nga autoritetet kompetente shqiptare të huajit, për të mundësuar udhëtimin e tij jashtë Republikës së Shqipërisë.


18. “Person pa shtetësi” është çdo person, të cilit, sipas konventës për statusin e personave pa shtetësi, nuk mund t’i provohet shtetësia e ndonjë shteti.


19. “Person i padëshirueshëm” është i huaji, i përcaktuar si i tillë me urdhër të Ministrit të Brendshëm ose të një instance tjetër, të autorizuar prej tij, për shkak se qëndrimi i të huajit në Republikën e Shqipërisë është i palejueshëm, për shkaqe të përcaktuara në këtë ligj.


20. “Personel kyç” janë personat që kryejnë:
a) drejtimin e ndërmarrjes ose të një departamenti/sektori;
b) mbikëqyrjen dhe kontrollin e punës së të punësuarve të tjerë.


21. “Person i vetëpunësuar” është personi që kryen një veprimtari të autorizuar, në përputhje me legjislacionin shqiptar në këtë fushë, për llogari të tij, në shkëmbim të një pagese ose forme tjetër shpërblimi.


22. “Përfaqësues” është një person, i cili kryen, brenda tagrave që i janë dhënë nga ligji, nga prokura e posaçme ose gjykata, veprime juridike, në emër dhe për llogari të një personi fizik ose juridik tjetër.


23. “Punësim ndërkufitar” është punësimi i të huajve, që lëvizin nga territori i zonave në afërsi të kufirit ndërmjet dy vendeve, për në Republikën e Shqipërisë, për ushtrimin e veprimtarive të punësimit, me kusht që të rikthehen në vendbanimin e tyre të përhershëm, çdo ditë ose të paktën një ditë në javë, duke ruajtur vendbanimin në vendin e tyre të origjinës.


24. “Punësim stinor” është punësimi i të huajit, që kryhet vetëm gjatë një periudhe të vitit dhe në varësi të kushteve stinore, i cili nuk zgjat më shumë se gjashtë muaj në një vit kalendarik.


25. “Refugjat” është çdo person, i quajtur i tillë, në përputhje me ligjin nr.8432, datë 14.12.1998 “Për azilin”.


26. “Regjistri kombëtar për të huajt” është dokumenti zyrtar, që ndodhet pranë autoriteteve përgjegjëse shtetërore, me të dhënat e hollësishme të të huajve, për hyrjen, qëndrimin, lëvizjen, punësimin në Republikën e Shqipërisë. Forma dhe përmbajtja e këtij regjistri rregullohen me udhëzim të Ministrit të Brendshëm.


27. “Rezident” është i huaji, i cili disponon leje qëndrimi të vazhdueshme, të lëshuar nga autoritetet kompetente shqiptare.


28. “Ripranim” është detyrimi i shtetit shqiptar të ripranojë të huajt e kthyer nga shteti, me të cilin ka një marrëveshje ndërkombëtare ripranimi, sipas detyrimeve të marra përsipër në marrëveshje.


29. “Studiues dhe specialistë” janë persona që zotërojnë njohuri të specializuara, thelbësore për shërbimin, pajisjet kërkimore ose drejtimin e ndërmarrjes.


30. “Të formuar profesionalisht” janë të huajt, prania e të cilëve në territorin e Republikës së Shqipërisë është e kufizuar në kohëzgjatje dhe është e lidhur ngushtë me zgjerimin e aftësive dhe të kualifikimeve në profesionin e zgjedhur prej tyre, para se të rikthehen në vendin e origjinës, për të vazhduar karrierën profesionale.


31. “Të transferuar brenda ndërmarrjes” janë të huajt, që punojnë brenda një shoqërie dhe që transferohen përkohësisht në territorin e Republikës së Shqipërisë, si në vendin kryesor të biznesit, ashtu edhe në një ndërmarrje/degë të kësaj shoqërie, me kusht që ato të kenë qenë të punësuar për këtë subjekt, të paktën për një periudhë 12-mujore, që paraprin menjëherë këtë transferim.


32. “Transportues” është personi fizik ose juridik, i cili, në rrugë ajrore, tokësore ose detare, transporton persona në /nga Republika e Shqipërisë.


33. “Viktima të trafikimit” janë shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, të cilët kanë qenë subjekte të trafikimit të qenieve njerëzore, pra viktima të krimit të trafikimit të qenieve njerëzore, siç është parashikuar nga protokolli i Palermos i vitit 2000 “Për parandalimin, shtypjen dhe ndëshkimin e trafikimit të njerëzve, veçanërisht të femrave dhe fëmijëve”, nga konventa e OKB-së kundër krimit të organizuar ndërkombëtar dhe nga legjislacioni shqiptar në fuqi.


34. “Vizë” është një autorizim, i lëshuar në formën e një vize pullë nga autoritetet kompetente, sipas procedurave të këtij ligji, në një dokument të vlefshëm udhëtimi, i cili i lejon të huajit të hyjë, të qëndrojë ose të kalojë transit në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi.


35. “Vizitor biznesi” është i huaji i interesuar për njohjen e zhvillimit makroekonomik të vendit, zhvillimin e negociatave apo nënshkrimin e marrëveshjeve të biznesit.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt