Archive for avokat pronash

Dokumentacioni dhe Verifikime

Posted in Ligji Pronave with tags , , , , on September 6, 2008 by sherbimejuridike

Komiteti Shtetëror i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave shfuqizon vendimet e komisioneve vendore kur:

a) komisioni vendor për kthimin dhe kompensimin e pronave ka shkelur dispozitat që rregullojnë juridiksionin dhe kompetencat e tij;

b) vendimi është dhënë mbi bazën e dokumentacionit dhe verifikimeve të paplota;

c) nuk është kërkuar dokumentacioni i nevojshëm, mbi bazën e të cilit duhet të kryhej njohja, kthimi ose kompensimi i pronës.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt

Advertisements