Archive for Neni 5

Zbatimi i ligjit penal

Posted in Ceshtje Penale with tags , , , , , on October 8, 2008 by sherbimejuridike

Neni 5
Territori i Republikës së Shqipërisë

Territori i Republikës së Shqipërisë, në kuptim të ligjit penal, quhet hapësira tokësore, gjerësia e ujërave territoriale dhe të brendshme detare, hapësira ajrore që shtrihet mbi hapësirën tokësore dhe të ujërave territoriale dhe të brendshme detare, si dhe çdo vend tjetër ku shtrihet sovraniteti i shtetit shqiptar, si selitë e përfaqësive diplomatike dhe konsullore shqiptare, anijet që mbajnë flamurin e Republikës së Shqipërisë, anijet e marinës luftarake, të aviacionit ushtarak ose civil kudo që ndodhen.

Neni 6
Zbatimi i ligjit penal për vepra penale të kryera
nga shtetas shqiptarë

Për vepra penale të kryera nga shtetas shqiptarë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë zbatohet ligji penal i Republikës së Shqipërisë. Ligji penal i Republikës së Shqipërisë është i zbatueshëm edhe për shtetasin shqiptar që kryen krim në territorin e një shteti tjetër, kur krimi është njëkohësisht i dënueshëm dhe derisa nuk është dhënë për të një vendim përfundimtar nga një gjykatë e huaj.
Në kuptim të këtij neni shtetas shqiptarë do të konsiderohen edhe ata persona që përveç shtetësisë shqiptare gëzojnë edhe shtetësi tjetër.

Neni 7
Zbatimi i ligjit penal për vepra penale të kryera
nga shtetas të huaj

(Ndryshuar shkronja “d” me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 2)
Shtetasi i huaj, që kryen vepër penale në territorin e Republikës së Shqipërisë, përgjigjet në bazë të ligjit penal të Republikës së Shqipërisë. Ligji penal i Republikës së Shqipërisë është i zbatueshëm edhe për shtetasin e huaj që jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë kryen në dëm të interesave të shtetit ose të shtetasit shqiptar një nga krimet e mëposhtme: a) krime kundër njerëzimit; b) krime kundër pavarësisë dhe rendit kushtetues; c) akte terrroriste; d) organizimi i prostitucionit, trafikimi i jashtëligjshëm i njerëzve, fëmijëve dhe grave, prodhimi dhe trafikimi i jashtëligjshëm i armëve, drogës, substancave të tjera narkotike e psikotrope, i substancave bërthamore, i materialeve pornografike, si dhe trafikimi i jashtëligjshëm i veprave të artit dhe i objekteve me vlerë historike, kulturore dhe arkeologjike; e) rrëmbimi i avionëve dhe i anijeve; f) falsifikimi i vulës së shtetit shqiptar, parave dhe letrave me vlerë shqiptare; g) krime që cenojnë jetën dhe shëndetin e shtetasit shqiptar, për të cilat ligji parashikon dënim mbi pesë vjet burgim ose çdo lloj dënimi më të rëndë.

Neni 8
Zbatimi i ligjit penal për vepra penale të kryera
nga personi pa shtetësi

Për personin pa shtetësi që kryen vepër penale në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe krim jashtë këtij territori, vlejnë rregullat e nenit 7 të këtij Kodi.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt | Ceshtje Kriminale | Ceshtje Penale

Advertisements

Llojet e tatimeve dhe te taksave

Posted in Ceshtje Penale with tags , , , , , on October 8, 2008 by sherbimejuridike

Llojet e tatimeve dhe te taksave

Emërtimet dhe përkufizimet lidhur me tatimet dhe taksat kombëtare dhe vendore jepen në dispozitat e legjislacionit tatimor, siç referohen në pikën 3 më lart.
5. Përkufizime
5.1 Administrimi i te gjithë llojeve te tatimeve, taksave kombëtare apo vendore dhe kontributeve te sigurimeve shoqërore e shëndetësore ne Republikën e Shqipërisë bazohet ne Ligjin Nr. 9920, date 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë”, ne kete udhëzim, ne aktet e tjera nënligjore ne zbatim te këtij Ligji, ne ligjet e veçanta tatimore dhe ne aktet nënligjore ne zbatim te këtyre ligjeve. Administrata tatimore, ne marrëdhëniet e saj me tatimpaguesit dhe me persona te tjerë te trete, gjate gjithë procesit te administrimit te tatimeve dhe te taksave mban parasysh përdorimin e termave unike, siç përcaktohet ne nenin 5 te Ligjit, si dhe përkufizimet specifike të bëra në marrëveshjet ndërkombëtare tatimore, ligjet specifike tatimore dhe ligjin për taksat vendore.
5.1.1 Ne zbatim te germës “g” te nenit 5 te Ligjit, termi “tatimpagues”, përfshin personin e tatueshëm apo individin, i cili detyrohet nga ligji te paguaje tatime, taksa ose kontribute te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe agjentin e mbajtjes se tatimit ne burim.
5.1.2 Ne zbatim te germës “gj” te këtij neni, me “vend kryesor te biznesit” do te kuptohet vendi ku tatimpaguesi është i regjistruar, ka selinë qendrore dhe ku bëhet administrimi efektiv i biznesit. Nëse vendi i regjistrimit nuk përputhet me vendin ku efektivisht administrohet biznesi, vend kryesor i biznesit do të konsiderohet ky i fundit. Vendi i administrimit efektiv te biznesit është vendi ku ne te vërtetë menaxhohet biznesi, ku mblidhen organet drejtuese dhe ku merren vendimet e biznesit.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt | Ceshtje Kriminale | Ceshtje Penale

Prona e Luajtshme dhe Shpronesimi

Posted in Ligji Pronave with tags , , , , , on January 15, 2008 by sherbimejuridike

NJOHJA E SË DREJTËS SË PRONËSISË DHE KTHIMI I PRONËS

Neni 4

Përjashtimet nga ky ligj

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen:

  • a) Për pronat e përfituara si rezultat i zbatimit të ligjit nr.108, datë 29.8.1945 “Për Reformën Agrare”, me ndryshimet e mëvonshme;
  • b) Për shpronësimet kundrejt një shpërblimi të drejtë dhe që përdoren për interesa publikë;
  • c) Për pronat që i janë dhuruar shtetit, veprim për të cilin ka dokumente zyrtare.

Neni 5

Prona e luajtshme

Kthimi dhe kompensimi i pronës së luajtshme kryhet me ligj të veçantë.

Neni 6

  1. Subjekteve të shpronësuara u njihet e drejta e pronësisë dhe u kthehen pa kufizim pronat e paluajtshme, me përjashtim të tokës bujqësore, e cila kthehet ose kompensohet deri në 60 ha dhe kur në këtë ligj përcaktohet ndryshe.
  2. Subjektet e shpronësuara, pronat e të cilave janë përmbytur nga ndërtimi i hidrocentraleve, trajtohen sipas dispozitave të këtij ligji, me përjashtim të rasteve kur kanë përfituar sipas ligjit “Për shpronësimet për interes publik”.
  3. Subjektet e shpronësuara dhe të kompensuara sipas ligjeve në fuqi kanë të drejtën e përfitimit nga ky ligj vetëm për pjesën e pronës së pakthyer ose të pakompensuar.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji |