Archive for Procedurat Tatimore

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Posted in Ceshtje Penale with tags , , , on October 8, 2008 by sherbimejuridike

KREU I
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

1. Objekti i ligjit dhe udhëzimit për procedurat tatimore
1.1 Ligji nr.9920 datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, në vijim i referuar “Ligji i Procedurave” ose shkurt “Ligji”, dhe dispozitat e këtij Udhëzimi “Për Procedurat Tatimore”, në vijim i quajtur shkurt “Udhëzimi”, rregullojnë procedurat për administrimin e detyrimeve tatimore ne Republikën e Shqipërisë, si dhe parimet e organizimit e te funksionimit te administratës tatimore ne Republikën e Shqipërisë.
Administrimi i te gjitha llojeve te tatimeve, taksave kombëtare apo vendore dhe kontributeve te sigurimeve shoqërore e shëndetësore ne Republikën e Shqipërisë bazohet ne Ligjin e Procedurave, ne kete udhëzim, ne aktet e tjera ligjore dhe nënligjore lidhur me tatimet.
1.2 Dispozitat e ligjit dhe udhëzimit zbatohen për te gjitha llojet e tatimeve dhe te detyrimeve tatimore, përfshirë tatimet dhe taksat kombëtare dhe vendore si dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, me përjashtim te rasteve kur me ligje te veçanta është parashikuar ndryshe.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt | Ceshtje Kriminale | Ceshtje Penale

Advertisements

QËLLIMI I UDHËZIMIT

Posted in Ceshtje Penale with tags , , , on October 8, 2008 by sherbimejuridike

Ky udhëzim ka për qellim që, ne zbatim te Ligjit Nr. 9920, date 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë”, te vendose rregulla dhe procedura për administrimin e detyrimeve tatimore, si dhe parimet e organizimit dhe funksionimit të administratës tatimore në Republikën e Shqipërisë. Udhëzimi synon unifikimin dhe vendosjen e standardeve bashkëkohore për të garantuar konkurrencë të ndershme, trajtim të barabartë e të paanshëm, dhe transparence në zbatimin korrekt dhe ne mënyrë uniforme te procedurave dhe te rregullave te vendosura, duke ruajtur njëkohësisht ekuilibrin e duhur ndërmjet te drejtave dhe detyrimeve te tatimpaguesve dhe te administratës tatimore.
Rregullat dhe procedurat e administrimit tatimor të vendosura në këtë Udhëzim synojnë qartësimin e kuptimit të dispozitave të ligjit për të garantuar një zbatim korrekt dhe uniform të tyre, për të siguruar administrimin e tatimeve dhe taksave me një kosto sa më të ulët për administratën tatimore dhe për tatimpaguesin, nëpërmjet nxitjes se vete-vlerësimit e plotësimit vullnetar te detyrimeve nga tatimpaguesit, nëpërmjet edukimit të tatimpaguesve dhe nëpërmjet kontrolleve te paanshme të bazuara në analizën e riskut.
Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Ceshtje Penale Kontakt

PROCEDURAT TATIMORE

Posted in Ceshtje Penale with tags , , , on October 8, 2008 by sherbimejuridike


PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ne mbështetje te nenit 102, pika 4 te Kushtetutës se Republikës se Shqipërisë dhe ne zbatim te nenit 10, pika 1 te ligjit Nr. 9920, date 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë”, Ministri i Financave,

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt