Archive for prona te shpronësuara

Prona e Luajtshme dhe Shpronesimi

Posted in Ligji Pronave with tags , , , , , on January 15, 2008 by sherbimejuridike

NJOHJA E SË DREJTËS SË PRONËSISË DHE KTHIMI I PRONËS

Neni 4

Përjashtimet nga ky ligj

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen:

  • a) Për pronat e përfituara si rezultat i zbatimit të ligjit nr.108, datë 29.8.1945 “Për Reformën Agrare”, me ndryshimet e mëvonshme;
  • b) Për shpronësimet kundrejt një shpërblimi të drejtë dhe që përdoren për interesa publikë;
  • c) Për pronat që i janë dhuruar shtetit, veprim për të cilin ka dokumente zyrtare.

Neni 5

Prona e luajtshme

Kthimi dhe kompensimi i pronës së luajtshme kryhet me ligj të veçantë.

Neni 6

  1. Subjekteve të shpronësuara u njihet e drejta e pronësisë dhe u kthehen pa kufizim pronat e paluajtshme, me përjashtim të tokës bujqësore, e cila kthehet ose kompensohet deri në 60 ha dhe kur në këtë ligj përcaktohet ndryshe.
  2. Subjektet e shpronësuara, pronat e të cilave janë përmbytur nga ndërtimi i hidrocentraleve, trajtohen sipas dispozitave të këtij ligji, me përjashtim të rasteve kur kanë përfituar sipas ligjit “Për shpronësimet për interes publik”.
  3. Subjektet e shpronësuara dhe të kompensuara sipas ligjeve në fuqi kanë të drejtën e përfitimit nga ky ligj vetëm për pjesën e pronës së pakthyer ose të pakompensuar.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji |

Advertisements