Archive for taksat vendore

Fusha e veprimit

Posted in Ceshtje Penale with tags , , , , , on October 8, 2008 by sherbimejuridike

Fusha e veprimit

2.1 Ligji “Për Procedurat Tatimore” dhe ky udhëzim zbatohen për:
a) tatimpaguesit e regjistruar ose të detyruar për tu regjistruar në administratën tatimore, agjentet tatimore, agjentet e mbajtjes se tatimit ne burim, si dhe për persona te tjerë, te përcaktuar nga legjislacioni tatimor;
b) personat e ngarkuar për te llogaritur, paguar, mbajtur, deklaruar dhe transferuar ne Buxhetin e Shtetit kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore;
c) personat e paregjistruar në organet tatimore të detyruar të deklarojnë dhe paguajnë kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore apo tatim mbi të ardhurat, për detyrimet e tyre lidhur me dhënien e informacionit, llogaritjen, deklarimin dhe pagesën e kontributeve dhe tatimit;
ç) tatimpaguesit dhe sistemin e tatimeve dhe te taksave vendore, për procedurat, të drejtat dhe përgjegjësitë tatimore të cilat nuk rregullohen me ligjin nr.9632, date 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, me ndryshimet që i janë bërë ose mund t’i bëhen atij ligji në të ardhmen.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Ceshtje Penale | Kontakt

Advertisements